Facebook data

1
Film: Antar att ingen missat denna nu?!
#71254 Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 7

above_the_law
Inlägg: 330
graphgraph
offline

Best of BRA Boys:


Tips:
Se HELA dokumentären!
Klart se- och tänkvärd, samt helt oooootroliga vågor.
Inte ens Occy kunde komma på tanken att testa surfa den vågen i Marubra som bryter mer än nära klippväggen...enl honom själv i originalfilmen.
 
Logga in för att svara
#71255 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 11

Willy
Inlägg: 1862
graphgraph
offline
Donerat Guld

above_the_law skrev:
Best of BRA Boys:


Tips:
Se HELA dokumentären!
Klart se- och tänkvärd, samt helt oooootroliga vågor.
Inte ens Occy kunde komma på tanken att testa surfa den vågen i Marubra som bryter mer än nära klippväggen...enl honom själv i originalfilmen.


Denna är mycket bättre:

 
Logga in för att svara
#71257 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 10

Whale
Inlägg: 335
graphgraph
offline

Willy skrev:
above_the_law skrev:
Best of BRA Boys:


Tips:
Se HELA dokumentären!
Klart se- och tänkvärd, samt helt oooootroliga vågor.
Inte ens Occy kunde komma på tanken att testa surfa den vågen i Marubra som bryter mer än nära klippväggen...enl honom själv i originalfilmen.


Denna är mycket bättre:Haha!
 
Logga in för att svara
#71269 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 36

Henky
Inlägg: 214
graphgraph
offline

Tokbra film!
 
Logga in för att svara
#71295 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 2

exiit
Inlägg: 147
graphgraph
offline

Bra Boys alltså.. Vilka jävla lirare inga man vill bråka med.
Var ute i vattnet samtidigt som några ur Bra Boys crewet på södra sydney beaches de hade bara "lite" respekt.
Var inte direkt så någon ens funderade på att droppa in.
 
Logga in för att svara
#71298 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: -234

sverre
Inlägg: 7762
graph
offline

exiit skrev:
Bra Boys alltså.. Vilka jävla lirare inga man vill bråka med.
Var ute i vattnet samtidigt som några ur Bra Boys crewet på södra sydney beaches de hade bara "lite" respekt.
Var inte direkt så någon ens funderade på att droppa in.


Ja, var tror du BOS Boys kommer ifrån??
Eller rättare sagt, Bra Boys är en underfalang till BOS för er som inte vet det redan.tackar.
 
Logga in för att svara
#71332 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 2

Schoug
Inlägg: 143
graphgraph
offline

Willy skrev:
above_the_law skrev:
Best of BRA Boys:


Tips:
Se HELA dokumentären!
Klart se- och tänkvärd, samt helt oooootroliga vågor.
Inte ens Occy kunde komma på tanken att testa surfa den vågen i Marubra som bryter mer än nära klippväggen...enl honom själv i originalfilmen.


Denna är mycket bättre:
haha ja det är iskall.
 
Logga in för att svara
#71335 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: -234

sverre
Inlägg: 7762
graph
offline

above_the_law skrev:
Best of BRA Boys:


Tips:
Se HELA dokumentären!
Klart se- och tänkvärd, samt helt oooootroliga vågor.
Inte ens Occy kunde komma på tanken att testa surfa den vågen i Marubra som bryter mer än nära klippväggen...enl honom själv i originalfilmen.


va fan, ICA har den inte till uthyrning.. så jäääävla dåligt!
 
Logga in för att svara
#71364 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 29

Esta
Inlägg: 2405
graphgraph
offline

sverre skrev:
exiit skrev:
Bra Boys alltså.. Vilka jävla lirare inga man vill bråka med.
Var ute i vattnet samtidigt som några ur Bra Boys crewet på södra sydney beaches de hade bara "lite" respekt.
Var inte direkt så någon ens funderade på att droppa in.


Ja, var tror du BOS Boys kommer ifrån??
Eller rättare sagt, Bra Boys är en underfalang till BOS för er som inte vet det redan.tackar.

En stilla undran...
Hur uttalas BOS???... bos, boss, bios, boäss, bio-äss, båos, båoss, boz, bozz???...
 
Logga in för att svara
#71366 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: -234

sverre
Inlägg: 7762
graph
offline

Esta skrev:
sverre skrev:
exiit skrev:
Bra Boys alltså.. Vilka jävla lirare inga man vill bråka med.
Var ute i vattnet samtidigt som några ur Bra Boys crewet på södra sydney beaches de hade bara "lite" respekt.
Var inte direkt så någon ens funderade på att droppa in.


Ja, var tror du BOS Boys kommer ifrån??
Eller rättare sagt, Bra Boys är en underfalang till BOS för er som inte vet det redan.tackar.

En stilla undran...
Hur uttalas BOS???... bos, boss, bios, boäss, bio-äss, båos, båoss, boz, bozz???...


my dear son... hur uttalas guds namn?
 
Logga in för att svara
#71368 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 29

Esta
Inlägg: 2405
graphgraph
offline

Bara det inte uttalas så...

acetylseryltyrosylserylisoleucylthreonylserylprolylserylglutaminylphenylalanylvalylphenylalanylleucylserylserylvalyltryptophylalanylaspartylprolylisoleucylglutamylleucylleucylasparaginylvalylcysteinylthreonylserylserylleucylglycylasparaginylglutaminylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylthreonylglutaminylvalylglutaminylglutaminylphenylalanylserylglutaminylvalyltryptophyllysylprolylphenylalanylprolylglutaminylserylthreonylvalylarginylphenylalanylprolylglycylaspartylvalyltyrosyllysylvalyltyrosylarginyltyrosylasparaginylalanylvalylleucylaspartylprolylleucylisoleucylthreonylalanylleucylleucylglycylthreonylphenylalanylaspartylthreonylarginylasparaginylarginylisoleucylisoleucylglutamylvalylglutamylasparaginylglutaminylglutaminylserylprolylthreonylthreonylalanylglutamylthreonylleucylaspartylalanylthreonylarginylarginylvalylaspartylaspartylalanylthreonylvalylalanylisoleucylarginylserylalanylasparaginylisoleucylasparaginylleucylvalylasparaginylglutamylleucylvalylarginylglycylthreonylglycylleucyltyrosylasparaginylglutaminylasparaginylthreonylphenylalanylglutamylserylmethionylserylglycylleucylvalyltryptophyl-threonylserylalanylprolylalanylserine

(sägs vara världens längsta ord)
 
Logga in för att svara
#71369 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 29

Esta
Inlägg: 2405
graphgraph
offline

Nja... oanvändbart ord, det förra.
Men detta ord finns det nog användning för:
Nordöstersjökustartilleriflygspaningssimulatoranläggningsmaterialunderhållsuppföljningssystemdiskussonsinläggsförberedelsearbeten
 
Logga in för att svara
#71370 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 29

Esta
Inlägg: 2405
graphgraph
offline

utan mellanslag!

(herrebos, har jag inget annat att göra idag???)
 
Logga in för att svara
#71372 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: -234

sverre
Inlägg: 7762
graph
offline

Esta skrev:
utan mellanslag!

(herrebos, har jag inget annat att göra idag???)


O HERRE BOS!!!

Du har utvecklat uttrycket herre gud och my god till något mycket bättre, du har tagit dessa urgamla uttryck till en ny nivå!!

Du är stor, BOS är stor, och du är BOS profet!!!!

 
Logga in för att svara
#71393 Svar: Film: Antar att ingen missat denna nu?! 12 år, 3 månader sen Stoke: 8

young surfer
Inlägg: 419
graphgraph
offline

najs
 
Logga in för att svara
1
Moderatorer: Redax
 
Glömt användarnamn eller lösenord?
Bli medlem!